A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện kế hoạch cải tiến kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ

Các cá nhân được phụ trách các tiêu chuẩn thường xuyên xem đánh giá tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra

 PHÒNG GD&ĐT HỒNG DÂN

TRƯỜNG MN HOA HỒNG

 

  

 

Số: 18/KH-MNHH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vĩnh Lộc, ngày 14 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học 2020-2021

 

Căn cứ Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Căn cứ Hướng dẫn số 134/HD-PGD&ĐT ngày 01/8/2018 của Phòng GD-ĐT về việc thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019;

Căn cứ Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2019 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;

Căn cứ kết quả đánh giá của Đoàn đánh giá ngoài Sở GDKH&CN tháng 3 năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 526/HD-PGD&ĐT, ngày 03/11/2020 của Phòng Giáo dục & Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020-2021.

Trường MN Hoa Hồng xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo.

I. Mục đích yêu cầu

1. Xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, cải tiến chất lượng theo kết luận của Đoàn đánh giá ngoài, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm duy trì, phát huy các điểm mạnh và khắc phục những tồn tại mà Đoàn đánh giá ngoài đã chỉ ra.

2. Trên cơ sở kết quả đã đạt được sau đánh giá ngoài xây dựng kế hoạch và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo tiếp tục chỉ đạo củng cố hồ sơ, CSVC, chất lượng các tiêu chuẩn, rà soát theo Quy trình và Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành để thực hiện các biện pháp cải tiến và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II. Nội dung

A. Kết quả đạt được

1. Kết quả tự đánh giá (tại thời điểm tháng 03 năm 2020).

- Tổng số tiêu chuẩn được đánh giá: 05 tiêu chuẩn

- Tổng số tiêu chí được đánh giá: 25 tiêu chí Trong đó:

+ Tổng số các tiêu chí đạt Mức 1: 25/25 tỷ lệ: 100%.

  + Tổng số các tiêu chí đạt Mức 2: 25/25 tỷ lệ: 100%

+ Tổng số các tiêu chí Đạt Mức 3: 13/19 tỷ lệ: 68,42%

+ Tổng số các tiêu chí chưa Đạt Mức 3: 6/19 tỷ lệ: 31,58%    

- Mức đánh giá của trường: Mức 2;

- Căn cứ Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, Trường MN Hoa Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 2.

Nhà trường được đoàn đánh giá ngoài, đánh giá công nhận kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

2. Công tác chỉ đạo

- Nhà trường đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở GDKH&CN, Phòng GD&ĐT để xây dựng kế hoạch triển khai cải tiến chất lượng giáo dục, kế hoạch đảm bảo khoa học, cụ thể và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thu thập hồ sơ, chứng cứ cho từng tiêu chí của các tiêu chuẩn theo đúng quy định.

3. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài.

- Tiếp tục tuyên truyền và nâng cao nhận thức về nhiệm vụ KĐCLGD nói chung, tự đánh giá nói riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong toàn thị trấn.

4. Việc thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài

- Nhà trường đã tổ chức rà soát từng tiêu chí trong các tiêu chuẩn nhất là các tiêu chí chưa đạt yêu cầu, tập trung vào các biện pháp cải tiến chất lượng theo báo cáo tự đánh giá đề ra và đánh giá của Đoàn đánh giá ngoài trong báo cáo đánh giá ngoài.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện biện pháp cải tiến chất lượng đã đề ra; phân công cán bộ, giáo viên thực hiện từng biện pháp.

- Tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương để củng cố, tăng cường cơ sở vật chất.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp để cải tiến nâng cao chất lượng.

- Đối chiếu với biện pháp đã đề ra trong báo cáo Tự đánh giá để kiểm chứng kết quả so với Bộ tiêu chuẩn quy định.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

1. Nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở  GDKH&CN trong việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, làm tốt công tác tham mưu với Cấp ủy và chính quyền địa phương để triển khai thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng đạt hiệu quả cao.

2. Tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GDKH&CN, Phòng GD&ĐT về công tác KĐCLGD tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Làm tốt công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về nhiệm vụ KĐCLGD nói chung, công tác cải tiến chất lượng giáo dục nói riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, phụ huynh hoc sinh.

3. Tiếp tục chỉ rõ những mặt được, chưa được, đặc biệt là những mặt còn tồn tại chưa đạt để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thể hiện rõ ý thức trách nhiệm trong từng biện pháp cải tiến chất lượng, tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức, điều hành thực hiện công tác cải tiến chất lượng một cách có hiệu quả.

4. Bổ sung hồ sơ các tiêu chuẩn theo quy định đầy đủ.

b. Hạn chế

1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nói chung chưa được bồi dưỡng về công tác kiểm định và xây dựng trường chuẩn quốc gia theo quy định mới. Vì vậy khi thực hiện công tác tự đánh giá cũng như việc cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài chưa có hiệu quả thực sự.

2. Công tác bổ sung, lưu trữ các văn bản, tài liệu trong năm qua của một số cán bộ, giáo viên chưa thành nền nếp, hồ sơ về thông tin minh chứng vẫn còn để lẫn với các loại hồ sơ khác.

3. Chưa có kinh phí để trang bị đầu tư thêm CSVC, trang thiết bị cho đơn vị.

4. Trường còn thiếu phòng máy có kết nối Internext để cho trẻ vui học.           

B. Phương hướng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải tiến chất lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo.

1. Phương hướng chung

Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, sự chỉ đạo của Sở GDKH&CN tỉnh Bạc Liêu, kế hoạch chỉ đạo công tác KTKĐCLGD năm học 2020-2021 của Phòng GD&ĐT Hồng Dân; nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục năm học vừa qua, trường Mầm non Hoa Hồng tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

2. Định hướng cụ thể

2.1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài đảm bảo chất lượng và tránh bệnh thành tích, phấn đấu năm học  2020-2021 thực hiện đạt yêu cầu, đúng tiến độ về thời gian đã nêu ra trong báo cáo Tự đánh giá. Thực hiện các biện pháp cải tiến phù hợp để nâng cao chất lượng dạy và học.  

 2.2. Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về kiểm định chất lượng trường mầm non và việc thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài để mỗi cán bộ, mỗi giáo viên, nhân viên nâng cao hiểu biết về kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục của trường mầm non sau đánh giá.

2.3. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đã được xây dựng trong báo cáo tự đánh giá, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

2.4. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh trong trường về việc KĐCLGD và nhất là thực hiện biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài.

2.5. Tổ chức sơ kết, đánh giá, kết quả thực hiện biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục so với kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt được, tạo điều kiện cho xã hội biết và tham gia giám sát chất lượng giáo dục của nhà trường.

3. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công thực hiện biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục. Tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GDKH&CN, Phòng GD&ĐT về công tác KĐCLGD tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp tục tiến hành thực hiện biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chuyên môn, các đoàn thể, cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đã được xây dựng trong báo cáo tự đánh giá.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục đã đề ra trong báo cáo Tự đánh giá và báo cáo của Đoàn đánh giá ngoài.

- Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để có những giải pháp hiệu quả trong việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục nhất là tăng cường CSVC cho nhà trường.

- Căn cứ các văn bản pháp quy hiện hành, các văn bản hướng dẫn của Sở GDKH&CN, Phòng GD&ĐT và tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài đảm bảo yêu cầu khoa học, thực tiễn và có tính khả thi cao.

- Rà soát từng tiêu chí về việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng, nhất là các tiêu chí chưa đạt. Tìm nguyên nhân các biện pháp chưa thực hiện cải tiến, xây dựng kế hoạch để cải tiến trong năm học.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Xây dựng báo cáo việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng theo báo cáo tự đánh giá đã được Đoàn đánh giá ngoài công nhận…

4. Kế hoạch, thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục

TT

Nội dung công việc

Thời điểm thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo.

Tháng

10/2020

 

2

- Rà soát hồ sơ các tiêu chí của từng tiêu chuẩn, bổ sung các minh chứng của các tiêu chí năm học 2020-2021

- Triển khai thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng tiêu chí 1.1, của tiêu chuẩn 1 (Thực hiện tốt công tác giám sát vào năm học 2019-2020. Công khai kế hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau: công khai bằng văn bản niêm yết tại nhà trường, công khai trên trang Website của đơn vị, trang thông tin điện tử của nghành, gửi văn bản đến các ban nghành, địa phương...).

Tháng 10/2020

3

Hiệu trưởng nhà trường tổ chức nhân rộng sáng kiến hay, mới, tiêu biểu trong toàn thể CB-GV-NV để khuyến khích tối đa sự sáng tạo của đội ngũ trong mỗi năm học.

Từ tháng 11/2020 đến 5/2021

4

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục ở các tiêu chí của Tiêu chuẩn 1 đã đạt yêu cầu sau Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

- Triển khai thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng của tiêu chí 1.4 của tiêu chuẩn 1 (Trong năm học 2019-2020 và những năm học tiếp theo Hiệu trưởng tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên cần phải chuyển từ việc đánh giá, phân tích hoạt động dạy của cô chuyển sang phân tích hoạt động của trẻ để trao đổi với đồng nghiệp và tự điều chỉnh phương pháp tổ chức hoạt động của mình. Hình thức sinh hoạt này được gọi là “Sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động của trẻ”.)

Tháng

11/2020  - 5/20201

5

Triển khai thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng chỉ báo b,  tiêu chí 8, tiêu chuẩn 1 ( Tổ chức ít nhất 1 lần cho trẻ 4 đến 5 tuổi thăm quan địa danh, di tích lịch sử văn hóa địa phương, hoặc mời nghệ nhân ở địa phương hướng dẫn làm đồ chơi dân gian) Tham mưu với Phòng GD&ĐT, Hội cha mẹ học sinh tạo nguồn kinh phí để tổ chức cho trẻ đi thăm quan để đảm bảo chỉ số b tiêu chí 8 tiêu chuẩn 1.

Tháng 4/2021

6

Đầu năm học 2020-2021 nhà trường tạo điều kiện cho CB-GV-NV được tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự, trang Website của trường để cập nhật, đăng tải các hình ảnh hoạt động, bài viết, ... kịp thời. Hiệu trưởng rà soát, xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương theo từng năm học.

Thực hiện từ tháng 9/2020-5/2021

7

Hiệu trưởng chỉ đạo Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn thông qua tổ chức các buổi chuyên đề, thao giảng theo nhu cầu của giáo viên để nâng dần chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

Tổ chức cho CB-GV-NV tham gia các buổi tập huấn, chuyên đề, hội thảo do cấp trên, các đơn vị bạn tổ chức để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Tạo điều kiện cho CB-GV-NV đi học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu đến năm 2025 đạt trình độ trên chuẩn 100%.

 

 

 

Thực hiện cả năm

 

 

 

 

Từ năm 2020-2025

8

Hiệu trưởng tích cực hướng dẫn cũng như gợi ý thêm để giáo viên mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến, hướng dẫn CB-GV-NV nghiên cứu tài liệu kỹ, nghiên cứu thêm văn bản liên quan để việc đóng góp ý kiến mang lại hiệu quả

Từ tháng 9/2020

9

Nhà trường tăng cường công tác phối hợp với cơ quan y tế tuyên tuyền có hiệu quả hơn nữa đến cha mẹ trẻ biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống tay nạn thương tích, phòng, chống một số bệnh thường gặp đối với trẻ và đặc biệt thực hiện tốt việc phòng tránh lây nhiễm đối với các bệnh truyền nhiễm.

Từ tháng 9/2020

10

Trong thời gian tới, nhà trường tích cực tham mưu với Phòng GDĐT đưa 01 Phó Hiệu trưởng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục

(khi có mở lớp)

11

Hiệu trưởng tham mưu với các cấp lãnh đạo, đưa nhân viên văn phòng tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn bồi dưỡng về chuyên môn về ngạch chuyên viên.

Đưa nhân viên kế toán đi dự các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ y tế để làm tốt hơn nữa công tác y tế trường học của đơn vị.

Từ tháng 11/2020-01/2021

 

 

Khi có mở lớp

12

Nhà trường vận động phụ huynh ủng hộ thêm đất, phân bón hữu cơ an toàn để cải tạo đất cho vườn rau, vườn cây của nhà trường tươi tốt hơn.

Tháng 9/2020-11/2020

13

Đầu năm học trường xây dựng kế hoạch vận động tài trợ trình Ủy ban nhân dân xã và lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt, phối hợp cùng BĐDCMTE làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục, tích cực tuyên truyền trong nhân dân, doanh nghiệp, phụ huynh huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường ngày càng khang trang hơn nữa.

Tháng 8/2020

14

Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ thăm lớp giáo viên, khai thác tối đa, hiệu quả môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học.

Cả năm học

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Hội đồng tự đánh giá

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài.

2. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng tự đánh giá; chỉ đạo các bộ phận, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các đoàn thể, các cá nhân liên quan đến từng tiêu chí, Tiêu chuẩn để thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng.

3. Chỉ đạo bổ sung minh chứng hằng năm theo quy định của từng tiêu chí, Tiêu chuẩn.

3. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định đối với Phòng GD&ĐT.

II. Các thành viên Hội đồng tự đánh giá

1. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo các hoạt động của việc thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục có hiệu quả.

2. Củng cố hồ sơ, minh chứng theo quy định.

III. Các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong trường

          1. Chỉ đạo các thành viên của tổ, đoàn thể thực hiện tốt kế hoạch thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài.

  2. Thu thập minh chứng theo quy định để bổ sung vào các tiêu chí của từng Tiêu chuẩn được phân công, nhất là các tiêu chí chưa đạt yêu cầu.

          IV. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

         1. Thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng liên quan đến các nhiệm vụ được phân công; hoàn thiện các loại hồ sơ quy định theo các tiêu chí để bổ sung các minh chứng cho từng tiêu chí của các Tiêu chuẩn.

 2. Phối hợp với các bộ phận, cán bộ, giáo viên trong tổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là kế hoạch thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2020-2021 yêu cầu các tổ, từng bộ phận, các đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường thực hiện nghiêm túc và báo cáo kịp thời những khó khăn khi thực hiện về cho Hội đồng tự đánh giá và BGH để giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- CB-GV-NV (t/h);

- Công khai bảng tuyên truyền, Website;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 57
Năm 2021 : 594
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Gương sáng học đường